Địa chỉ: Xã Kim Chân, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh